Hello!||@imboredandjohnhidmygun

"You’re Sherlock Holmes, aren’t you? I’m a big fan."